Algemene Ledenvergadering in een uur klaar

De Algemene Ledenvergadering van Treffers is goed verlopen.
De Kascommissie heeft de penningmeester décharge verleend over de jaarstukken over 2015. Daarna is de begroting voor 2016 goedgekeurd.

Voorzitter Theo heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken rond het beleidsplan.

Daarna is de vernieuwde website door Theo, Loek en Coen geopend.
Theo heeft als blijk van waardering Loek en Coen een lekkere fles bier gegeven.

Namens alle leden heeft René het bestuur bedankt voor het vele werk voor Treffers. De aanwezigen hebben dit onderstreept door een luid applaus!

Om 21:00 uur sluit Theo de vergadering.