Algemene Ledenvergadering op 2 juni vanaf 20:00 uur

ATTV Treffers
Snoekstraat 20
6833 EE Arnhem

Arnhem, 9 mei 2016

Aan: Alle leden van tafeltennisvereniging Treffers
Betreft: Algemene Jaarvergadering

Geacht Treffers lid,

Hierbij nodigt het Bestuur van Treffers u / je graag uit voor de Algemene Jaarvergadering. De vergadering vindt plaats op donderdag 2 juni om 20.00 uur in de speelzaal van Treffers en is bestemd voor alle leden. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom.

De notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 26 maart 2015, zijn in de bijlage toegevoegd en liggen ter inzage bij de bar.

Tijdens de vergadering wordt er niet gespeeld!

AGENDA
1. OPENING
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
3. NOTULEN A.L.V. D.D. 26 MAART 2015
4. RESULTATENREKENING 2015
5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN VERKIEZING KASCOMMISSIELEDEN
6. BEGROTING 2016
7. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE
8. BELEIDSPLAN
9. VRIJWILLIGERS NAV EXTRA ALV
10. RONDVRAAG
11. AFSLUITING
Bij verhindering ontvangt het Bestuur graag even een afmeldingsbericht per e-mail via wimengelen85@gmail.com of via een van de andere Bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van A.T.T.V. Treffers