Algemene Ledenvergadering 2018 op donderdag 5 april 20:00 uur

Beste Treffers lid,

Hierbij nodigt het Bestuur van Treffers u / je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018. De vergadering vindt plaats op donderdag 5 april om 20.00 uur in de speelzaal van Treffers en is bestemd voor alle leden. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom.

De notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 6 april 2017, zijn in de bijlage toegevoegd en liggen ter inzage bij de bar.

Tijdens de vergadering wordt er niet gespeeld!

AGENDA

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

3. NOTULEN A.L.V. D.D. 6 april 2017

4. RESULTATENREKENING 2017

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN VERKIEZING KASCOMMISSIELEDEN

6. BEGROTING 2018

7. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE

8. BELEIDSPLAN

9. RONDVRAAG

10. AFSLUITING

Bij verhindering ontvangt het Bestuur graag even een afmeldingsbericht per e-mail via secretaris@treffers-arnhem.nl of via een van de andere Bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van A.T.T.V. Treffers